Het stilzwijgend aanvaarden van de factuur geldt tevens als aanvaarden van onze verkoopsvoorwaarden.Klachten moeten om geldig te zijn, aangetekend gemeld worden binnen de 8 dagen, na ontvangst der goederen.Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, het factuurbedrag verhoogd met een rente van 12% per jaar vanaf de vervaldag.In geval van niet-betaling, hetzij van een gedeelte, hetzij van de gehele factuur, op de vervaldag, ten gevolge van nalatigheid of kwaadaardigheid, en na ingebrekestelling, zal het bedrag ervan ambtshalve vermeerderd worden met 12% (met een minimum van € 50 en een maximum van € 1500), zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, als forfaitaire schadevergoeding wegens buitengerechtelijke kosten, zonder dat deze bepaling een beletsel wordt voor de eventuele toepassing van art. 1244 B.W.

Eigendomsvoorbehoud: De verkochte goederen blijven de eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en accesso-ria. In geval van doorverkoop behoudt de verkoper de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen.

Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risico’s, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen, en de bewaringslast.De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen voor gevolg hebben.Enkel de rechtsmachten van het arrondissement Kortrijk zijn bevoegd, om over geschillen gevat te worden.

 

EPR for household packaging FR337125_01YXCK